GDPR

Graduation Cuties Celementines
0 komentárov

Vyplnením, potvrdením a odoslaním prihlášky do tábora udeľujem svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, vek, telefónne číslo a e-mail ako aj osobných údajov svojho dieťaťa, v rozsahu ich poskytnutia prevádzkovateľovi informačného systému  (ďalej len „prevádzkovateľ“) a zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov zobrazujúcich moje dieťa na internetovej stránke a na reklamných a propagačných materiáloch prevádzkovateľa týkajúcich sa organizovania podujatí.

Týmto vážne, slobodne a jednoznačne udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých osobných údajov prevádzkovateľovi Občianske združenie Detský Babylon, so sídlom Fraňa Mojtu 279/14, 94901 Nitra, IČO: 42 117 615 ako prevádzkovateľovi, za účelom organizovania táborov a detských podujatí a rovnako pre reklamné, marketingové a PR aktivity súvisiace s organizovaním podujatí prevádzkovateľa.

Beriem na vedomie, že:

1/ účelom spracovania osobných údajov je organizovanie táborov a detských podujatí, reklamné, marketingové a PR aktivity súvisiace s organizovaním podujatí prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania mojich osobných údajov je môj súhlas s ich spracúvaním;

2/ doba uchovávania osobných údajov je do 3 rokov od udelenia tohto súhlasu prevádzkovateľovi;

3/ mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mnou poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;

4/ mám právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať a to rovnakou formou, akou bol súhlas so spracovaním osobných údajov udelený;

5/ mám právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

6/ poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou na ich spracúvanie prevádzkovateľom a ich neposkytnutie znemožňuje účasť môjho dieťaťa na podujatí organizovanom prevádzkovateľom, reklamných, marketingových a PR aktivitách súvisiacich s organizovaním podujatí prevádzkovateľa;

7/ prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie stanoveného účelu a spracúvať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté.

Zároveň udeľujem výslovný a písomný súhlas so zasielaním obchodných a marketingových informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zák.č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Výslovne vyhlasujem, že tento súhlas je písomným dokladom a že prejav vôle som vykonal(a) slobodne, vážne, zrozumiteľne, určito a jednoznačne.

 

V .........................., dňa ....................                                                ....................................................

                                                                                                                 vlastnoručný podpis

Detský Babylon

Každý rok sa v Babylonskom Tábore prenesieme do úplne iného magického sveta. Už sme si spolu s Atrejom zalietali na Falcovi v Nekonečnom príbehu, s Petrom Panom sme zachránili stratené deti v krajine Kde nič tu nič, s bláznivou Pipi sme odplávali na ďaleký ostrov Kurekuredut a pomohli sme Alici nájsť správnu cestu v Krajine Zázrakov. Tento rok nás čaká... ale veď to je predsa prekvapenie :)

Viac informácií
logo